Kryteria doboru uczniów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu Erasmus+ „Theatre Art For Education, Personal Development and European Citizenship” w Gimnazjum im. Solidarności w Zespole Szkół w Korycinie

1. Przynależność do grupy projektowej.

2. Wysoka frekwencja w spotkaniach projektowych.

3. Aktywny udział w racach projektowych.

4. Dobra znajomość języka angielskiego, napisanie testu diagnostycznego na poziomie minimum A2.

5. Wyniki w nauce i ocena z zachowania.

6. Udział w konkursach w roku bieżącym i w latach ubiegłych.

7. Pozytywny stosunek do otoczenia zwłaszcza wobec osób z innych krajów i kręgów kulturowych.

8. Umiejętność pracy w grupie.

9. Zdolność do funkcjonowania w obcym środowisku.

10. Gotowość przyjęcia w domu gości ze szkół partnerskich.

 

Criteria of student selection for foreign visits according to the project

There will be assessment of:

1.     Membership in a project group.

2.     High presence at project meetings.

3.     Taking active part in project work.

4.      Knowledge of English and writing a diagnostic test (minimum level A2).

5.     Good school results and behaviour assessment.

6.     Taking an active part in school competitions in the current year and in previous years.

7.     Positive attitude towards  people from different countries.

8.     Ability to work in a team, communication skills.

9.     Ability to function in foreign environment.

10. Willingness to host the participants of the project from the partner schools at home.